Merenje protoka na delimično ispunjenim cevima i kolektorima pomoću sistema RAWEN-EYE