Merači protoka koji rade na principu promene pritiska

Merači protoka diferencijalnog pritiska koriste Bernulijevu jednačinu za merenje protoka tečnosti u cevima.
Nudimo široku lepezu mernih suženja: blendi, pito-cevi, venturi profila, koničnih i sferičnih mernih elemenata koja mogu da pokriju teoretski bilo koju aplikaciju za merenje bilo koje vrste fluida.

Najčešće se primenjuju na merenjima protoka: pregrejane i zasićene vodene pare visokih parametara, dimnih gasova, vazduha, vode, raznih vrsta hemikalija i gasova.

Prednosti:

– Robustna konstrukcija

– Mogu se primeniti na širokoj lepezi različitih protoka i prečnika cevi

– Mnogi od modela se mogu konfigurisati za bidirekciono merenje

– Primenjuju se za merenje protoka kako tečnosti tako i pare i gasova

– Nemaju pokretnih delova

– Dostupni su za različite opsege merenja

– Postoje izvedbe (kao što su konična merna suženja) koje se mogu koristiti na aplikacijama gde nije mooguće primeniti ni jedno drugo rešenje, kao što je merenje protka abrazivnih smeša tečnosti sa velikom koncentracijom čvrste faze.