Koriolis merači protoka

Koriolis ili Maseni merači su veoma pouzdani uređaji koji omogućavaju merenje masenog i zapreminskog protoka, gustine, koncentracije i temperature pomoću jednog mernog uređaja.

Česte su primene na merenju koncentracije i protoka rastvora šećera, alkohola kao i gustine mleka u prehrambenoj industriji.

Druge tipične primene su doziranje skupih biocida i visoko precizno snabdevanje gorivom gorionika u elektranama gde se značajno povećava efikasnost putem direktnog merenja mase goriva.

U hemijijskoj i petrohemijjskoj industriji je idealan za za doziranje raznih vrsta viskoznih fluida, ulja, rastvarača i hemikalija. Koriolis meri on-line masu i zapreminski protok, gustinu, koncentraciju i temperaturu. Savršen je za merenje raznih vrsta ugljovodonika i skupih hemikalija.

Prednosti:

  • Direktno merenje masenog protoka, gustine i temperature
  • Indirektno merenje zapreminskog protoka i koncentracije
  • Veoma visoka tačnost merenja masenog protoka
  • Visoko precizno merenje gustine
  • Pri merenju se radi kompenzacija na osnovu merenja temperature.
  • Pritisak i Viskozitet imaju veoma mali uticaj na tačnost merenja
  • Nisu potrebne prilazne i odlazne deonice cevovoda
  • Meri protok u oba paravca
  • Zbog dizajna merne ceve može se koristiti na higijenskim aplikacijama