Baterijski data loggeri

Svoju primenu mogu pronaći u najrazličitijim aplikacijama:

LS10 i LS 42

Pretraživanje curenja merenjem područja, merenjem i nadzorom pritiska  (SMS, GPRS ili 3G konekcija)

LS-FLOW 

Pretraživanje curenja merenjem područja, merenjem i nadzorom pritiska i daljinskim očitavanjem većih potrošača za obračun (GPRS ili 3G konekcija)

LS-P

Merenje pritiska i nadgledanje na mreži uzvodno i/ili nizvodno od regulacionog ventila (SMS, GPRS ili 3G konekcija)

LS-V

Kontrola preko ventila za regulaciju pritiska (GPRS ili 3G konekcija)

Podešavanja:

 • Konfiguracija čitanja/pisanja preko SOFTOOLS-a putem Bluetooth-a i SMS komunikacije.

 • Konfiguracija čitanja/pisanja putem GPRS komunikacije na Veb server preko SOFTOOLS-a.

Dijagnostika:
Provera rada i testovi komunikacije:
– pomoću indikatora,
– koristeći SOFTOOLS u Bluetooth komunikacijskom režimu,
– korišćenje mobilnog telefona u režimu SMS komunikacije.

Prikupljanje podataka:
4 DIs se mogu konfigurisati za upravljanje: meračima i signalizacijom.
Karakteristike mernih ulaza:
– minimalno vreme impulsa: 2 ms (maksimalna frekvencija: 250 Hz).
– za brojila sa izlazom tipa otvorenog kolektora tranzistora (kapacitet <220 pF).

Dva opciona AI-a za prihvat „4-20 mA“ ulaza i pretvaranje u 10-bita signal za odvojene senzore.

Proračuni podataka

Obračun perioda:

 • dnevni izveštaji (kumulativ),

 • prosečni protoci (vrednosti izražene u m3/h),

 • noćni režim za praćenje protoka tokom određenog vremenskog perioda.

 • alarmi prilikom dostizanja pragova  na AI merenjima i/ili pri prosečnim protocima.

Arhiviranje

Veliki kapacitet skladištenja: do 50.000 arhiviranih vrednosti.
Periodično arhiviranje indeksa merača, prosečnih proticaja i AI merenja (npr. Svakih 15 min).
Arhiviranje dnevnog izveštaja (trenutni indeks, dnevna zapremina, min., maks. i noćni protok).

Komunikacija sa centralnim stanicama SCADA

Data Logger komunicira sa sistemom centralizacije čiji tip može biti konfigurisan: SCADA centralne stanice putem SMS ili GPRS, ili sa Veb serverom preko GPRS-a.
• SMS-om: Data Logger šalje arhivirane SMS poruke na 1 ili 2 SCADA centralne stanice. Prilikom promene stanja, Data Logger može odmah poslati SMS poruku trenutnih stanja i svih arhiviranih SMS poruka na SCADA centralne stanice.
• GPRS ili 3G: jedinica započinje komunikaciju sa centralnim sistemom; može se koristiti na GPRS ili 3G mreži privatnim (ili posvećenim) APN-om ili javnim (standardnim). U svakoj komunikaciji, Data Logger šalje centralni sistem arhivirane vrednosti svojih podataka, dnevnih izveštaja i dijagnostičkih podataka.
Podrazumevano, jedinica komunicira jednom dnevno sa centralizacijskim sistemom, mada u određenim slučajevima, za specifične potrebe, može se programirati više dnevnih prenosa (zasnovano na vremenskim intervalima koji se mogu konfigurisati ili periodično).

Komunikacija sa mobilnim telefonom

Data logger može poslati poruke upozorenja na mobilni telefon korisnika.
Korisnik može da izdaje dijagnostičke naredbe putem SMS poruka.

Od Maja 2017 sa novim opcijama:

 • Mogućnost komunikacije u 2G ili 3G

 • Nova verzija FLEKS-a koja omogućava korišćenje unutrašnje ili spoljašnje antene datalogera

 • LT opseg: diferencirano arhiviranje za svaki analogni ulaz

 • LS-Flow: upravljanje informacijama o pritisku (Akuamaster / Vaterfluk) i temperatura (Vaterfluk)

 • LT-US ATEKS: daljinsko napajanje za senzore treće strane u eksplozivnim područjima