Profilisana merna suženja za merenje protoka

Merno Profilisano Suženje:

Osnovni element u merenju protoka putem Q-h krive predstavljaju standardna profilisana merna suženja kao što su: Parshall, Khafagi-Venturi, Palmer-Bowlus i sl.

Standardna profilisana merna suženja su prihvaćena svuda u svetu jer je teorijska greška merenja protoka putem Q-h krive u rangu 1..2%. U realanim uslovima zajedno sa greškom merenja nivoa bi trebalo da bude ispod 5%.

I pored činjenice da danas postoji dosta sofisticiranih metoda za merenje nivoa ova metoda se i dalje najčešće koristi i to iz nekoliko razloga:

Sistem je izrazito robustan.

Kada se instalira pravilno daje bolju preciznost od bilo kog drugog načina za merenje protoka na delimično ispunjenim cevima i otvorenim kanalima

Ne zahtava održavanje i kalibraciju

Sistem je dugovečan. Obično je sonda jedini deo koji je potrebno promeniti jedini i to obično tek nakon 10..20 god. što se ne može reći za sve ostale merne principe

Da bi ovaj sistem dao dobre rezultate potrebno je ispuniti dva osnovna  preduslova: laminarno strujanje i slobodno oticanje.

U slučaju da se meri protok putem Q-h krive ali bez profilisanog mernog suženja već računanjem putem Mannig-Strickler formule realna greška merenja se povećava za red veličine u odnosu na standardna profilisana merna suženja  i u tom slučaju iznosi: +/- 50%. Mi za merenje protoka na delimično ispunjenim cevima koristimo standardna Plamer-Bowlus profilisana merna suženja sa integrisanim prlilaznom deonicom i odgovarajućim prelaznim delom sa nazivnog prečnika na prečnik mernog profila.

Prednosti ovog metoda su sledeće:

Manja ugradbena deonica

Za razliku od pravougaonih profilisanih mernih suženja (Prashall, Venturi,…), nema potrebe za dodavanjem 3 nazivna prečnika ispred mernog suženja  i 2 nazivna prečnika iza mernog suženja da bi se održala laminarnost strujanja,

Omogućava precizno merenje

U slučaju nagiba cevovoda do 2% što je 4 puta više u odnosu na pravougana profilisana merna suženja. Mogućnost greške pri ugradnji i neobezbeđivanja dobrih hidrauličkih uslova (što je jedan od najbitnijh faktora loše izvedenih merenja) se svodi na minimum jer su na profilisanom suženju integrisane redukcije i prava prilazna deonica.

Omogućava veću protočnost za isti nazivni prečnik (širinu) u odnosu na ostala suženja

Prilagodljivost

Svako proflisano merno suženje se izrađuje po meri za svaku konkretnu aplikaciju.

Može se prilagoditi postojećim šahtama i smanjuje vrednost investicije.
Takođe može biti izrađan u vidu T-komada i kao zatvorena verzija i da se ugradi putem prirubnica kao što se radi sa standardnim meračima protoka.