Regulacioni ventili za vodu

Automatski hidraulični regulacioni ventili

Automatski hidraulični regulacioni ventili su projektovani da, u sistemima vodosnabdevanja, korišćenjem energije dobijene kretanjem fluida, regulišu:

 • Pritisak,
 • Nivo i
 • Protok

Ove funkcije se mogu izvršavati korišćenjem hidraulički ili električno pogonjenih pilot ventila.  Mogu biti ugrađeni nezavisno ili u sklopu nekog sistema za daljinsko upravljanje.

Pored navedenih funkcija imaju i zaštitne funkcije:

 • Zaštita od hidraučićkog udara
 • Rasterećenje pritiska
 • Zaštita mreže od povratnog toka

Korišćenje automatski hidrauličnih regulacionih ventila, pored merenja i analize podataka o pritisku i protoku, predstavlja jednu od glavnih mera za smanjenje curenja i gubitaka u sistemima za vodosnabdevanje.

Specifikacija sistema za pilot upravljanje:

 • Pilot redukcija pritiska
 • Pilot održavanje pritiska
 • Pilot upravljan plovkom
 • Pilot za diferencijalnu kontrolu nivoa
 • Pilot upravljan visinom
 • Pilot za limitiranje protoka
 • Pilot za prihvat hidrauličkog udara
 • Non-return pilot
 • Solenoidni pilot itd.